Banner

Këtë pyetje e shtron autori i Enciklopedisë së shekullit XX, i befasuar dhe shqetësuar pasi e paraqet tablonë e jetës luksoze dhe të lirë të cilën e gëzonte femra, e pastaj e paraqet edhe tablonë tjetër krejtësisht të kundërt me atë e cila vjen në...
Këtë domethënie e theksojnë fjalët e profesorit të ndjerë Mustafa es-Sibait nga libri i tij: Gruaja midis fikut dhe ligjit. ,"Ligjet tona sot shpagimit i caktojnë kufirin më të lartë dhe më të ulët, ndërsa gjykatësit i lejohet të caktojë lartësinë e...
Ndërsa në një hadith tjetër thuhet: 'Gjaku i të gjithë myslimanëve është i njëjtë'. Për disa është e paqartë dispozita me të cilën rregullohet kompensimit për vrasje (dija), andaj shtron pyetjen: "Përse bëhet dallim midis mashkullit dhe femrës nëse dënimi...
Ajo për çka nuk ka dyshim është se e drejta për jetë është e drejta më e shenjtë të cilën Allahut, xh.sh., ia ka dhënë njeriut ta gëzojë. Kështu është për shkak të faktit se është bazë dhe burim i të gjitha drejtave të tjera dhe prandaj iniciator i...
Kurse për sa i përket metodës, të cilën ndoqën perëndimorët për këtë gjë është: Së pari: ata nocionin vahj e konsideruan si efekt ose ngjarje të panjohur që historia e la pas vetes. Së dyti: ata për të kuptuar nocionin vahj, vunë në përdorim...
Pra, ajo që i shtyu ata të vazhdojnë këtë metodë kaq të rëndë e të saktë, të cilën e morën si kriter për vërtetësinë e çdo transmetimi dhe ndodhie historike, ishte bindja e tyre fetare. Sikur të mos ishte kjo bindje e shtytje ata do të dorëzoheshin para një...
Duke vazhduar plotësimin e hulumtimit tonë po në atë mënyrë që e filluam, duke pyetur: Cila është metodologjia shkencore, të cilën gjurmon mendimi evropian gjatë ballafaqimit të tij me shkencat e ndryshme? S'kemi rrugëdalje tjetër përveç se...
Paramendo, vëllai im i dashur: Kjo është fjala e El-Hafidhul-Kebir Shemsudin Edh- Dhehebiut, nxënësi i imam Ibn Tejmijes. I lavdëron fukahatë e katër medhhebeve dhe i përmbanë në imitimin e imamëve në ixhtihadet e tyre. I lavdëron ata me fjalët që i...
Kaloi një kohë e gjatë ku banorët e Mekes imitonin medhhebin e këtyre dy imamëve. Nuk kundërshtoi urdhërin e Halites as Atai, as Muxhahidi e as ndonjë imam tjetër. Po ashtu nuk kishte ndaluar asnjëri prej tyre që njerëzit të imitojnë ndonjë medhheb të...
Ne themi se: ekzistojnë dhjetë kiraete mutevatire nga i Dërguari i Allahut me të cilat lexohet Kur'ani. Për secilin prej këtyre kiraeteve është kujdesur ndonjë imam i caktuar. E ka transmetuar atë, ka lexuar me të, ua ka lexuar njerëzve dhe e kanë...
Se obligueshmëria e imitimit të një imamit gjithnjë ose ndërrimit të imamëve, është vendim tepër asaj që duhet, do të thotë tepër obligueshmërisë së imitimit. Në këtë rast është patjetër që të ketë argument, ndërsa argumenti mungon. Argumenti që...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...