Banner

Kur sqarojmë këtë që e di çdo musliman i drejtë, se ai person i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit e ka për obligim që të imitojë ndonjë imam muxhtehid, pa marrë parasysh se a e imiton gjithnjë apo jo, e kemi për obligim po ashtu të sqarojmë...
Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Ata janë të bindur se filozofia është një realitet (e vërtetë) shkencor jashtë mendimit (idesë) po ashtu edhe sintaksa, morfologjia, historia dhe psikologjia. Andaj, të shprehurit për këto, fjala bie me: "mendimtari historik" bie ndesh dhe...
Jam i bindur se sikur ndonjë nga apologjetët e këtyre sofizmave të ishte ai që i paraqet argumentet e tyre për t'i mbrojtur ato, nuk do të kishte mundur t'i formulonte dhe t'i shprehte ato më qartë dhe më fuqishëm se saqë jam shprehur unë për ato.
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Studimi i jetës së Nënës së besimtarëve, hazreti Aishes (radijallahu anha!), nuk është si studimi i jetës së një personaliteti të zakonshëm historik. Kjo nuk është njësoj as sikur studimi i një teme ekskluzivisht me karakter fetar. Kjo në realitet është...
Megjithëse libri i tij "El-Megazi", nuk ka arritur deri te ne, të njëjtin e ka transmetuar Ebu Muhamed Abdulmeliku i njohur si Ibn Hisham i cili erdhi akoma pa kaluar pesëdhjetë vjet nga Ibn Is'haku dhe i njëjti e transmetoi të korrigjuar e të qashtër...
Shënimi i biografisë pejgamberike sipas radhitjes kohore vjen në rend të dytë në krahasim me shënimin e sunetit të Pejgamberit (alejhi selam). Nuk ka dyshim se shënimi i sunetit, përkatësisht i haditheve të Pejgamberit (alejhi selam) ishte para...
Clla është arma e parë që Perëndimi e përdori për shpartallimin e qytetërimit islam dhe për ndryshimin e moralit islam nga forma e saj origjinale? a dyshim arma më efikase të cilën e përdori Perëndimi për të arritur këtë qëllim është: femra.
Allahu xh.sh. në Kur'anin famëlartë thotë: "O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë",...
Ligji i Hamurabit sipas cilit Babilonia u bë e njohur, femrën e Uogarit si lloj shtaze dhe ajo nuk ka kurrfarë vlere me rëndësi, qoftë kur bëhet fjalë për jetë apo ndonjë drejtë tjetër. Shumë shpesh jeta i merrej si shpagim për krim të cilin e ka...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...