Banner

Kur sqarojmë këtë që e di çdo musliman i drejtë, se ai person i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit e ka për obligim që të imitojë ndonjë imam muxhtehid, pa marrë parasysh se a e imiton gjithnjë apo jo, e kemi për obligim po ashtu të sqarojmë...
Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Ata janë të bindur se filozofia është një realitet (e vërtetë) shkencor jashtë mendimit (idesë) po ashtu edhe sintaksa, morfologjia, historia dhe psikologjia. Andaj, të shprehurit për këto, fjala bie me: "mendimtari historik" bie ndesh dhe...
Jam i bindur se sikur ndonjë nga apologjetët e këtyre sofizmave të ishte ai që i paraqet argumentet e tyre për t'i mbrojtur ato, nuk do të kishte mundur t'i formulonte dhe t'i shprehte ato më qartë dhe më fuqishëm se saqë jam shprehur unë për ato.
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Clla është arma e parë që Perëndimi e përdori për shpartallimin e qytetërimit islam dhe për ndryshimin e moralit islam nga forma e saj origjinale? a dyshim arma më efikase të cilën e përdori Perëndimi për të arritur këtë qëllim është: femra.
Allahu xh.sh. në Kur'anin famëlartë thotë: "O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë",...
Paramendo, vëllai im i dashur: Kjo është fjala e El-Hafidhul-Kebir Shemsudin Edh- Dhehebiut, nxënësi i imam Ibn Tejmijes. I lavdëron fukahatë e katër medhhebeve dhe i përmbanë në imitimin e imamëve në ixhtihadet e tyre. I lavdëron ata me fjalët që i...
Kaloi një kohë e gjatë ku banorët e Mekes imitonin medhhebin e këtyre dy imamëve. Nuk kundërshtoi urdhërin e Halites as Atai, as Muxhahidi e as ndonjë imam tjetër. Po ashtu nuk kishte ndaluar asnjëri prej tyre që njerëzit të imitojnë ndonjë medhheb të...
Ne themi se: ekzistojnë dhjetë kiraete mutevatire nga i Dërguari i Allahut me të cilat lexohet Kur'ani. Për secilin prej këtyre kiraeteve është kujdesur ndonjë imam i caktuar. E ka transmetuar atë, ka lexuar me të, ua ka lexuar njerëzve dhe e kanë...
Se obligueshmëria e imitimit të një imamit gjithnjë ose ndërrimit të imamëve, është vendim tepër asaj që duhet, do të thotë tepër obligueshmërisë së imitimit. Në këtë rast është patjetër që të ketë argument, ndërsa argumenti mungon. Argumenti që...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...