Banner

Një kompani Amerikane ka hapur në faqe (të internetit) me karakter misionar e cila thërret në sfidimin e ajetit 22 të sures El-Bekarah dhe thërret në diç si Kur'ani Kerim. Çka mund të thoni ju për këtë gjë?
Pyetja parashtrohet nga Shejh (Hoxha) i nderuar Abdull-llah ibni Sultan Edh-Dhahirij: A lejohet sipas Sheriatit Islam përdorimi i therrjes automatike?
Jam një i ri (18 vjeçar) që 15 vite i kam kaluar larg All-llahut Fuqiplotë. Gjithë kujdesi im ka qenë përafërsisht në fushën e artit (dramës, vizatimit dhe muzikës) dhe kam qenë shumë i dalluar madje edhe në fazën kur mësoja në fushën e muzikës ku...
I jam lutur All-llahut Fuqiplotë që t'më mundësojë të kemë një Murshid (dijetarë i denjë që të udhëzon në Rrugë të Drejtë) i cili do t'më ndihmojë në zbatimin e urdhërave të All-llahut. Njëkohësisht jam lutur për një xhemat që të ndjek atë. Një...
Burri im rrallë herë lahet dhe është i papastër ndërkaq unë jam një grua që i përmbahem Fesë. Çka të bëj që ta bindi atë?
Si është dispozita e sigurimit komercial në vendet e Perëndimit në raste të nevojës apo domosdoshmërisë bie fjala: kur sigurimi është i domosdoshëm? Dhe si është alternativa në rast se kjo gjë nuk bën?
A lejohet që të hahet peshku i fërguar në një vaj ku futet mishi i derrit ashtu siç hasim këtë gjë në disa restorante të shteteve perëndimore?
Kam dëgjuar (nuk jam i sigurtë) që ju keni thënë se i lejohet të fejuarit të bisedojë me të fejuarën me telefon para se ta lidh Nikahun. Shumë të rinjë fjalën tuaj e kanë marrë si bazë dhe bisedojnë me të fejuarat e tyre sa që kjo tek ata është...
Jam dentist dhe më takon të jap Zekat. A lejohet që ate ta paguaj duke i shëruar skamnorët duke potencuar se çmimin që e marr prej skamnorëve është më i ulët për 30% në krahasim me atë që e marr prej atyre që nuk kanë skamje materiale?
Pyetja ime është: A lejohet hapja e rrjetit të internetit dhe shpërndarja e tij për anëtarët duke ditur se në internet ka edhe gjëra të dobishme edhe të dëmshme?
Si është dispozita e Sheriatit lidhur me shkuljen e vetullave për burrat në përgjithësi dhe për të patur pamje të bukur?

Mbylle Es-Selatu ve es-Selamu alejke, ja Resul-Allah, ja Habib-Allah, ja Nebijj-Allah, ...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...